Inrichten van Internal Audit bij UMC Utrecht

28 september 2017
De zorgsector is in ontwikkeling en heeft de uitdaging om kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg te blijven leveren op een integere, beheerste en veilige wijze. Daarbij is de sector zeer gereguleerd en zijn UMC’s gehouden aan algemene wet- en regelgeving, specifieke beroepsrichtlijnen en de roep om transparantie. Gelijktijdig wordt de sector geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van financiering, arbeidsmarkt, technologische vooruitgang, maar ook met bijvoorbeeld cybercrime en media aandacht.

Vanuit deze context heeft het UMC Utrecht de ambitie geuit om een ‘best practice’ afdeling Internal Audit in te richten vanuit het gedachtegoed van de ‘Three Lines of Defense’. Aangezien dit een nieuwe functie is en men niet bekend is met operational audits en een breed opererende Internal Audit functie, dient daarbij veel aandacht te worden besteed aan het creëren van draagvlak en het ‘goed laten landen van de functie’.

Sinds medio maart 2017 ben ik gestart met het vormgeven van deze ambitie, via een gefaseerde aanpak. Initieel heb ik door middel van desk research en interviews een beeld gevormd van de organisatie, haar processen, het stelsel van beheersmaatregelen en de governance. Op basis daarvan heb ik een audit universe, processchema’s en risicoanalysemodel ontwikkeld. Dit instrumentarium is bij uitstek geschikt om in ‘gesprek te komen’ met 1e en 2e lijnsfuncties en is enthousiast ontvangen. De volgende stap is de validatie van dit instrumentarium in samenwerking met verschillende stakeholders, waarna een risicoanalyse wordt uitgevoerd, met als doel te komen tot een risk based auditjaarplan 2018.

Ondertussen werk ik aan een auditmethodologie inclusief kwaliteitssysteem, conform de beroepstandaarden van het IIA en worden in het 2e halfjaar pilot audits uitgevoerd, zodat de organisatie kan kennismaken met Internal Audit, haar werkwijze en toegevoegde waarde. In deze periode vindt ook bemensing van de afdeling plaats en wordt de governance ingericht in termen van overleg-, rapportage- en verantwoordingsstructuren.

Met deze mooie opdracht kan ik al mijn kennis op het gebied van internal audit, risk management, compliance en governance toepassen en het UMC helpen in haar ambities op het gebied van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daar haal ik veel voldoening uit!

Michel Vlak:

Na ongeveer 25 jaar ervaring als o.a. Risicomanager en Hoofd Internal Audit bij verschillende organisaties, zette ik begin dit jaar de stap om als zelfstandig consultant aan de slag te gaan. Via AuditPeople verkreeg ik mijn eerste interim opdracht, bij UMC Utrecht.