Disclaimer

De informatie op deze site (startend bij www.arcpeople.nl) heeft de intentie om de gebruiker algemene informatie te verschaffen. De informatie is niet bedoeld om de dienstverlening van ARC People, zoals audits, advies en andere dienstverlening, te vervangen.

ARC People spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. ARC People behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de informatie voorkomen, of sprake zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt ARC People geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

ARC People garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. ARC People aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is intellectueel eigendom van ARC People BV en niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARC People.