Effectieve invulling van de sleutelfunctie interne audit

Nadat associate Hans Sieraad van ARC People in 2019 bij een eerste pensioenfonds was aangesteld als sleutelfunctiehouder, is er allereerst ondersteund bij het op orde brengen van de relevante fondsdocumentatie. De inrichting van de nieuwe sleutelfuncties vroegen om aanpassingen in onder meer functieprofielen, ABTN, reglementen en statuten.

“Een volgende stap voor de interne audit functie was het opstellen van een auditcharter en een auditjaarplan. Binnen ARC People zijn hiervoor goede formats beschikbaar, waardoor binnen korte tijd deze basisdocumentatie op orde en ‘DNB-proof’ was.”

“Na bestudering van fonds- en overige relevante documentatie is samen met een fondsdelegatie een initiĆ«le risico-assessment gehouden. Hierbij zijn de aandachtspunten van het fonds in kaart gebracht en is na analyse besloten tot het uitvoeren enkele audits.”

“De eerste audit die is uitgevoerd was een beoordeling van de opzet van het integrale risicomanagement, een ander vakgebied die ARC People tot haar specialismen kan rekenen. Voor de audit werd een plan van aanpak opgesteld en een normenkader, dat als basis voor de audit diende. Met behulp van onder meer beoordeling van documentatie en interviews zijn de bevindingen in kaart gebracht en met de verantwoordelijken besproken. Het onderzoek werd in een rapport vastgelegd.”

“Het bestuur en meer specifiek de risicocommissie en de risicomanager herkenden de bevindingen in de auditrapportage. De fondsorganisatie onderschreef de conclusies en verbeterpunten uit het rapport. Er was een goede ontwikkeling doorgemaakt, maar er waren nog verbeterpunten, om te komen op het beoogde niveau. Met de aanbevelingen kon de gewenste stap vooruit sneller en beter worden gemaakt.”

Een (anonieme) pensioenuitvoerder

Contact
Marc van Heese RO RE CIA
Partner
06-52073162
Hans Sieraad RA
Associate
06-51389261